اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

شیوه های درمانی نوروسایکولوژی
فایل کامل اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

بخشی از متن اصلیمقدمه:در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود ۸۰ درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، ۱۹۹۷ ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، ۱۹۹۷ ). کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است.فهرست مطالبفصل اول: مقدمه ۲۱ـ بیان مسأله ۶۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله ۱۳۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش ۱۵۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها ۱۸خلاصه ۲۰فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقاتبخش اول: مبانی نظری ۲۲۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری ۲۲۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ۳۰۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ۳۰۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ۳۳۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ۴۳۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ۴۴۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR 44۱) اختلال خواندن ۴۵۲) اختلال در ریاضیات ۴۶۳) اختلال بیان نوشتاری ۴۸۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS) 49۴ـ تعریف خواندن ۵۰۵ـ تحول خواندن ۵۵۶ـ مدل های خواندن ۵۶۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ۵۶۲) مدل تعاملی جبرانی ۵۷۳) مدل پیوندگرایی ۵۹۴) مدل آوایی ۶۱۵) مدل ببین و بگو ۶۳۶) مدل تعادل خواندن بیکر ۶۳۷ـ نارساخوانی ۷۰۱) تعریف نارساخوانی ۷۰۲) نشانه های بالینی نارساخوانی ۷۵۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی ۸۱الف ـ اختلالهای جانبی شدن ۸۱ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ۸۲ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ۸۳د ـ تأخیر زبان گفتاری ۸۵هـ ـ اختلالهای ادراکی ۸۶و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ۸۷ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD 88ح ـ اختلالهای رفتاری ۹۱۴) شیوع نارساخوانی ۹۴۵) تاریخچه نارساخوانی ۹۵۶) سبب شناسی نارساخوانی ۹۹الف ـ عوامل ژنتیکی ۱۰۰ب ـ عوامل عصب شناختی ۱۰۳ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ۱۰۷د ـ غلبه طرفی مغز ۱۱۱هـ ـ عوامل حرکتی ۱۱۴و ـ عوامل شناختی ۱۱۵ز ـ عوامل رفتاری ۱۱۸ح ـ عوامل محیطی ۱۲۱ط ـ عوامل عاطفی ۱۲۲۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ۱۲۴۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۲۴۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۳۱الف ـ نارساخوانی اکتسابی ۱۳۱ب ـ نارساخوانی تحولی ۱۴۰۱۱ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ۱۴۸۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ۱۵۴۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ۱۵۶۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ۱۵۶۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ۱۵۶۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L 158۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L 162۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ۱۶۴بخش دوم: یافته های پژوهشی ۱۶۸خلاصه ۱۸۰فصل سوم: روش تحقیق۱ـ طرح تحقیق ۱۸۴۲ـ روشهای آماری ۱۸۵۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ۱۸۶۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۸۷۵ـ ابزارهای پژوهشی ۱۸۸۱) آزمون وکسلر کودکان ۱۸۸۲) آزمون اختلال خواندن ۱۸۸۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV 199۴) جعبه آموزشی لامسه ای ۲۰۳۵) برنامه نرم افزاری HEMSTIM 206۶ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ۲۰۹۷ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۱۸ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۲۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS) 212۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac) 221خلاصه ۲۲۷فصل چهارم: تجزیه و تحلیل۱ـ ارائه نتایج کمی ۲۲۹الف: توصیف داده ها ۲۲۹ب ـ تحلیل داده ها ۲۳۴ـ تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) ۲۳۴فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: 235فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL 241فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP 246فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p 252خلاصه ۲۵۸فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۱ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ۲۶۰۲ـ محدودیتها ۲۷۰۳ـ پیشنهادات ۲۷۱۴ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ۲۷۲منابع۱) منابع فارسی ۲۷۴۲) منابع انگلیسی ۲۷۶ضمائم:۱ـ آزمون وکسلر کودکان۲ـ فرم تاریخچه موردی۳ـ آزمون اختلال خواندن۴ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IVفهرست جدول ها و نمودارهاجدول هاجدول ۱: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L 229جدول ۲: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P 229جدول ۳: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 230جدول ۴: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 231جدول ۵: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 232جدول ۶: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 233جدول ۷: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L 235جدول ۸: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L 238جدول ۹: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن) ۲۴۰جدول ۱۰: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 241جدول ۱۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 244جدول ۱۲: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 245جدول ۱۳: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 247جدول ۱۴: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 249جدول ۱۵: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 251جدول ۱۶: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 252جدول ۱۷: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 255جدول ۱۸: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). 257نمودارها۱ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L) 237۲ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 242۳ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 248۴ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P) 253چکیدهدر پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد ۱۶۵ نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد ۶۰ دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه ۱۵ نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت ۲۰ جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت ۴ ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان ( پس از گذشت ۴ ماه ) در این گروه از کودکان شد.این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:280

 • پاورپوینت اصول شبیه سازی

  شبیه سازی فایل کامل پاورپوینت اصول شبیه سازی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان : پاورپوینت اصول شبیه سازیحوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوترتعداد اسلایدها: 46 اسلایدپاورپوینت حاضر ضمن معرفی واژه ها و مفاهیم اصول شبیه سازی، به بیان…

 • پاورپوينت نيروگاه هاي بادي

  پاورپوينت نيروگاه هاي بادي فایل کامل پاورپوينت نيروگاه هاي بادي به همراه لینک دانلود دانلود فایل باد پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. گرم شدن زمین و جو آن…

 • تحقیق درباره امواج

  دانلود تحقیق امواج و انرژی فایل کامل تحقیق درباره امواج به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود تحقیق درباره امواجتعداد صفحات:15نوع فایل: word (قابل ویرایش)چکیدهدر سالهای اخیر ، امواج به عنوان یکی از منابع مهم انرژی مخصوصاً برای مصرف در…

 • آفات مرکبات

  آفات فایل کامل آفات مرکبات به همراه لینک دانلود دانلود فایل روش مبارزه :رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamus coccinellidaeسپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiella orientalis در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و…

 • دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک - طرح 5

  Catia فایل کامل دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک - طرح 5 به همراه لینک دانلود دانلود فایل دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک - طرح 5قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیآماده جهت رندرگیریبرای…